maandag 13 februari 2012

Toepassingskaart 4: Praktijkanalyse

Toepassingskaart 4 – Praktijkanalyse.

Visie van de school

Het motto van de school is: De regenboog waar elk kind telt.

Ieder kind doet er toe en verdient een ononderbroken ontwikkeling binnen een veilige en uitdagende leeromgeving.

‘Zichtbare’ elementen die er toe doen:

- Alle leerkrachten kennen ieder kind;

- Ieder kind krijgt persoonlijke aandacht van de leerkracht;

- Ieder kind wordt gehoord;

- Alle kinderen zijn op elkaar betrokken als klassengroep en schoolgroep (samenwerken, ondersteunen);

- Alle ouders weten dat de school hun kind goed kent.

‘Verdient een ononderbroken ontwikkeling’:

Alle leerkrachten verzorgen een vloeiend onderwijsleeraanbod voor alle vak- en vormingsgebieden per groep en tussen groepen, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind

de leerkracht leidt en begeleidt de kinderen en biedt extra hulp waar nodig, zodat elk kind zich (minimaal) de basisvaardigheden (zoals vastgelegd in de kerndoelen P.O.) eigen maakt.

Het kind leert zich in te zetten voor zijn eigen ontwikkeling (zelfverantwoordelijkheid, werkhouding,motivatie, zelfredzaamheid)

Veilige leeromgeving:

- Alle betrokkenen dragen bij aan een sociaal en fysiek veilige leeromgeving;

- Ouders en school onderschrijven hun aandeel als partner in een veilige opvoeding (welbevinden,verzorging, aandacht, ondersteuning).

Uitdagende leeromgeving:

- Ieder kind krijgt gelegenheid zijn interesse(s) te tonen;

- Alle kinderen hebben een stem in de inrichting van het onderwijs en hun omgeving;

- Alle kinderen kunnen actief leren.

Hoe ziet de school haar taak/rol in de wijk

Vanuit respect voor de grote verscheidenheid van culturen en religies binnen onze school zullen gezamenlijke katholieke vieringen in principe niet plaats vinden in een religieus gebouw.

Sociaal-maatschappelijke omgeving

De school staat in een multiculturele wijk. Om de school heen staan heel veel flats. De meeste mensen die er wonen zijn alleenstaande ouders, werkeloos, kunnen nog niet goed Nederlands of moeten een inburgeringcursus nog doorlopen.

Beeld opbouw van de schoolbevolking

De school is een multiculturele school in één kleutergroep zie je bijvoorbeeld: Marokkaans, Nederlands, Indiaans, Bulgaar, Koerdisch etc. De thuistaal van deze kinderen is meestal de taal waar de ouders vandaan komen. De meeste kinderen die in de kleutergroepen voor het eerst komen kunnen dan ook geen Nederlands praten en hebben al veel achterstand hierdoor.

De gezinssamenstelling is bij de meeste kinderen gewoon bij de ouders thuis met broer(tjes) of zus(jes).

De sociaaleconomische positie is van de meeste ouders/verzorgers niet hoog. Als je met sommige ouders praat is het gebrekkig Nederlands of zelfs Engels. Vaak zie je dat de kinderen van deze ouders/verzorgers nog beter de Nederlandse taal spreken, nadat ze een tijdje op school zitten.

Manier van samenwerken tussen school en de wijk

Aan de school vast zit een peuterspeelzaal en een bso. Deze heet ‘het lepelaarsnest’. De kinderen kunnen met de begeleider zo via de school naar de bso lopen. De peuterspeelzaal is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en ze kunnen er gemiddeld 1 dagdeel heen.

De bso is een opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen daar terecht voor school vanaf 7.30. De begeleider van de bso brengt de kinderen dan naar de klas toe. De kinderen kunnen ook na schooltijd tot 18.00 bij de bso blijven. De kleuters worden dan bij de kleuteringang opgehaald door een begeleider van de bso. Ook tijdens schoolvakanties kunnen de kinderen terecht bij de bso.

In de school biedt de KERN kinderopvang een programma voor , voor en vroegschoolse educatie. Dit is een programma is speciaal voor jonge kinderen ontwikkeld. Het is een combinatie van spelen en leren aan de hand van thema’s om de ontwikkeling te stimuleren. Dit programma wordt voorgezet in de kleutergroepen op de school.

De regenboog is ook aangesloten bij de brede school. Het is een samenwerkingsverband van basisscholen, kinderopvang, zorg, welzijn, sport, cultuur en de gemeente Zoetermeer. Het programma is gericht op het vergroten van de sociale samenhang in de wijk en de ontwikkelingskansen van de kinderen. Er worden activiteiten na schooltijd aangeboden in overleg met ouders en betrokken. Iedere woensdagmorgen is er spelinloop bij de kleutergroepen. Als de ouders zijn of haar dochter/zoon naar de klas brengt kunnen zij in de klas blijven en educatieve spellen samen met hun kind doen.

De school heeft een ouderraad. Ouders die kinderen op de regenboog hebben zitten kunnen zich hiervoor inschrijven. Deze ouderraad heeft als taak:

- Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school.

- De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten vervorderen.

- Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.

- Samen met het schoolteam feestactiviteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdag voor de leerlingen.

- Te functioneren als vertegenwoordiging van ouders van de school.

- De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en, zo nodig, bij de Unicoz onderwijsgroep.

- Het vaststellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en het innen daarvan.

De school heeft een medezeggenschapsraad deze bestaat de helft uit personeelsleden en de andere helft uit ouders/verzorgers. Het doel van de MR is om de belangen van de ouders/verzorgers en de personeelsleden bij het bestuur van de Unicoz onderwijsgroep (de werkgever) te verdedigen en het bestuur te controleren.

De school heeft een maatschappelijk werkster. Iedere tweede dinsdag van de maand houdt zij een inloopspreekuur voor ouders/verzorgers die daar interesse in hebben.

Manier van samenwerken tussen school en ouders

De ouders kunnen altijd terecht met vragen over hun kinderen bij de groepsleerkracht, daarmee kunnen ze een afspraak maken. Bij de directeur en intern begeleider kunnen ouders ook afspraken maken als zij dit willen.

Bij echtscheidingen stelt de school is neutraal op en zullen allebei de ouders op ouderavonden uitgenodigd worden en wordt altijd aan beide ouders informatie over de voortgang van hun kind gegeven en besproken.

De school organiseert een kijkavond na de eerste weken van het schooljaar dat de leerlingen samen met de leerkracht kunnen laten zien hoe zij in de klas werken en de leerkracht kan vertellen aan de ouders hoe alles in zijn werk gaat. Er vinden ook kijkochtenden plaats bij de kleutergroepen, zodat ouders kunnen zien hoe hun kind werkt/speelt en ouders kunnen tijdens deze ochtend samen met hun kind spelletjes doen etc.

De school heeft een ouderkamer. De ouderkamer is iedere woensdagmorgen geopend van 9.00 tot 11.30. Ouders kunnen elkaar daar ontmoeten en met elkaar praten over de kinderen, de school, opvoeding en over activiteiten in de wijk of omgeving. Er zijn ook regelmatig themaochtenden, waarbij de school iemand uitnodigt om iets te komen vertellen.

Wereldoriëntatiemethode

De regenboog gebruikt de wereldoriëntatiemethode ‘de grote reis’. Dit is een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde.

De mate van interculturaliteit in deze methode:

In 2001 werd de methode ‘de grote reis’ gepresenteerd als een interculturele methode voor wereldoriëntatie. Het is een methode waarin alle leerlingen van alle klassen zich kunnen herkennen. Bij geschiedenislessen worden dingen vanaf een andere kant bekeken in de hoofdstukken voor de bovenbouw, zo zie je bijvoorbeeld in de middeleeuwen hoe ver de mensen in Perzië al zijn wat betreft de wetenschap. Ook wordt er aandacht besteed aan de woordenschat, begrippen worden uitgelegd zodat leerlingen ook taal leren bij wereldoriëntatie. Ook zie je bijvoorbeeld terug in verhaaltjes voor de onderbouw dat er namen worden gebruikt uit andere culturen. (Kikker Kurba)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten